ޤުރުއާން އަންދާލުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި އިޒްރޭލް މީހެއް

ދީން

‎ޤުރުއާން އަންދާލުން، އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދައި އެމާތް ފޮތާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި

މުޙައްމަދު ޝާން ޢަބްދުއްﷲ - ދުނިޔެ | 12 އޯގަސްޓު 2023 , ހޮނިހިރު 14:49   1048

‎ކީރިތި ޤުރުއާން އިޒްރޭލުން އަންދާލުމާއި ގުޅިގެން އިންޓަނެޓްގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑީއޯތަކާއިއެކު އެތައް މިލިއަންމީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައިސް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ސިހުން ލިބިފައިވެއެވެ.

ދެން ވާނެ ގޮތަކުން ފަހަރެއްގައި ޝޮކެއް ލިބިދާނެއެވެ.. އެ ހާދިސާގެ ތެރޭގައި ހިނގި ޙައިރާންކުރުވަނިވި ކަމެއްވޭބާވައެވެ. .މިކަން ކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް الله މެސެޖެއް ނުފޮނުއްވާހެއްޔެވެ؟

‎‎މިކަން ކުރީ އިސްރާއީލުގެ ބައެކެވެ.

‎‎އަޚުންނާއި އުޚުތުން ނޭވެ! ކޮންމެ ފަހަރަކު މާތް ޤުރުއާން އަންދާލުމަކީ، މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ވޭނާއި ހިތާމައެއް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

‎މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ ޝިޢާރުތަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ އިތުރުން، މީގެއިން ދައްކައިދެނީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިން ޓޮލަރޭޓުނުވާކަން ކިތަންމެހާވެސް ބޮޑަކަށް ދައްކައިދެއެވެ.

‎އެތަކެއް މިފަދަ ތަސްވީރެއް އިންޓަނެޓްގައި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ބައެއް މީހުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާއިރު, މުސްލިމުންގެ މާތް ޤުރުއާން ފަދަ މުޤައްދަސް ފޮތްތައް އިސްރާއީލުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އަންދާލަމުންދެއެވެ.

‎ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހިތާ ހިތާ ސުވާލުކުރަމުން އައީ، ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނަށް އެ ފޮތްތައް އަނދާލުން ހުއްޓުވިދާނެތޯއެވެ. މީގެ ކުރު ޖަވާބަކީ އާނއެކޭ އެވެ.

‎ޤުރުއާނުގެ މި ވަކި ތަސްވީރު ފެނިފައިވާ މުސްލިމުން ހައިރާންވަނީ الله ގެ ޙަޟްރަތުން އެ މުޢުޖިޒާތް ފެނުމުންނެވެ . ޙަޤީޤަތުގައި މި ހާދިސާއިން މީހުން ސިއްސައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ހައިރާންކުރުވި ކަމަކީ ޤުރުއާން އަނދަމުން ދިޔައިރު ޤުރުއާންގެ ވަކި ޞޮފްޙާތަކަކާއި ހަމައަށް ދިއުމުން އަނދައިގެން ދިއުން ހުއްޓޭކަމެވެ. އެއީ ސޫރަތުލްބަޤަރާގެ އާޔަތްތަކެކެވެ.

‎އެކަމަކު الله ތަޢާލާ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ދެކެ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. އެމީހުން ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ޤުރުއާން އަމިއްލައަށް އަނދާ ހުރިހުރުން ހުއްޓުނެވެ.

ޤުރުއާން އަނދާ ހުއްޓުނު ހިސާބު

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. ފޮޓޯގައި ރަނގަޅަށް ބަލާލިޔަސް އެފެންނާނީ ބަގަރާ ސޫރަތުގެ 211 ނަންބަރު އާޔަތާއި ވީހިސާބެވެ. މިއާޔަތް ފެށެނީ ބަނީ އިސްރާއީލުގެ ދަރިންނާ މުޚާޠަބުކޮށް އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދުމުންނެވެ.

بيان ވެގެންހުރި ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ކިިތައް ކިތައް ކަންތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދެއްވާފައިވޭތޯ، ކަލޭގެފާނު إسـرآءيـل ގެދަރިންނާ سؤال ކުރައްވައި ބައްލަވާށެވެ! اللَّه ގެ نعمة އެމީހަކަށް ލިބުމަށްފަހު، އެ نعمة ބަދަލުކުރާ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ، عقوبات ގަދަފަދަވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

~ ~ ބަޤަސޫރަތް، 2:211

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޤުރުއާނުގެ މި އާޔަތްތަކުގައި ވެސް الله އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް الله ގެ ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދޭން ކެރޭ މީހުންނަށް ހުރި ހަލާކާއި ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރެވެ.

‎މި އާޔަތަށް މިގޮތަށް މެދުވެރިވުމަކީ ބޮޑު މެސެޖެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ الله ގެ ޙަޟްރަތުން ހުރިހާ މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ނޫންބާއެވެ؟ މުޅި ކައުނުގައި ތިބި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް الله ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ނިޝާންތަކާއި މެސެޖުތައް ފޮނުއްވައެވެ.

‎ޤުރުއާނުގެ ފުރިހަމަ ފޮތެއްގެ ފުރިހަމައަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑުއަޑީގައި ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކޮށްފައިވަނިކޮށް ދާދިފަހުން ބަޔަކަށް ފެނިފައިވެއެވެ. އެމީހުން އެ ޤުރުއާން ހުޅުވާލުމުން ލިބުނީ ކުއްލި ޙައިރާންކަމެކެވެ. ފެނުނު މެސެޖާއި މެދުގައެވެ.

‎ސްކޫބާ ޑައިވިންގ އަށް ދެކުނު އެފްރިކާގައި ދިޔަ މިމީހުންނަށް ކަނޑުގެ އަޑިން އެ ޤުރުއާން އެގޮތަށް ފެނުން އެއީ ކިހިނަކުން މެދުވެރިވިކަމެއް ހެއްޔެވެ. ދޮން ނަސްލުގެ މިމީހާގެ ނަމަކީ އިއަން ހެގޭޓީ އެވެ.

ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ޤުރުއާން

އޭނާ އަކީ މުސްލިމެއް އަދި މޮޅު ސްކޫބާ ޑައިވަރެކެވެ. އޭނާ ކަނޑުގެ އެތައް މީޓަރު އަޑިން ޑައިވްކުރަމުން ދިޔައިރު އެންމެ އަޑިން އެ ފެނުނީ ފޮތެއްކަން އޭނާއަށް ކަށަވަރުވިއެވެ.

‎އާދައިގެ ފޮތެއްހެން ހީވާ އެއްޗަކީ ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި ފޮތެއް ކަމަށް ވެގެން ދިޔައީ، އެ ފޮތް ކިޔަން އުޅުމުން އެ ޞަފްޙާ ސޫރަތު ނޫހު އަށް ފުރޮޅިފައި އޮތްތަން ފެނުމުންނެވެ. މި ބަސްތައް ޞަފްޙާއިން ފެންނަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. އަޅެފަހެ މީ އަޖައިބުކުރުވަނިކަމެއް ނޫންބާއެވެ.

ތިބާގެ ވެރި ރައްބުގެ ފަރާތުން އަދި ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަންނަނީ އަންނަނިވި އާޔައްތަކެވެ.

‎މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ހިތުގައި އުފެދެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވަކި އާޔަތެއް މިފަދަ ގޮތަކަށް ފެންނަން ޖެހުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ދެން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަކި ޤުރުއާން ފެނުނުއިރު ހާމާއަށް ހުޅުވާފައި އޮތީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެ ސްކޫބާ ޑައިވަރު ކިޔަން އިންތިޒާރު ކުރަނީ ކަމަށް ވެދާނެހެއްޔެވެ؟

އާދެ، އެއާޔަތްތަކުން އެނގެނީ ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ނަތީޖާއާއި الله ގެ ކިބައިން މާފުކުރުމާއި ރަޙްމަތް ނުއެދިއްޖެނަމަ ވާނެގޮތެވެ.

‎ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. الله ސިފަކުރައްވަނީ ދަތިތަކާއި އުނދަނގޫތައް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހުނު ނަބިއްޔުންގެ ވާހަކައެވެ. އެހެންމެ الله ގެ އެހީތެރިކަމާއި މަދަދަށް އެދުނު އީމާންތެރި މުއުމިނުންނަށް އެކަންކަމުން އަރައިގަނެވުނު ވާހަކައެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ ސަޙާބީންނަށް ހަނދާންކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. އެއީ ހަމަ ކުރީގެ ކުރީގެ އުއްމަތަށް މެދުވެރިވެރިފަދައިން މި އުއްމަތަށް ވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ الله ގެ ވާގިފުޅަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ހަމަ އެކަނި މަދަދު ދެއްވާ ފަރާތަކީ الله ކަމެވެ.

އަދި ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންގެ ކުރީގެ (އުއްމަތްތަކުގެ) މީހުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ (އީމާންކަމުގައި) ތެދުވެރިވި މީހުން، ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ދޮގުވެރިންވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ.

~ ~ ޤުރުއާން 29:3

‎ކީރިތި ޤުރުއާން އިޒްރޭލުން އަންދާލުމާއި ގުޅިގެން އިންޓަނެޓްގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑީއޯތަކާއިއެކު އެތައް މިލިއަންމީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައިސް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ސިހުން ލިބިފައިވެއެވެ.

ދެން ވާނެ ގޮތަކުން ފަހަރެއްގައި ޝޮކެއް ލިބިދާނެއެވެ.. އެ ހާދިސާގެ ތެރޭގައި ހިނގި ޙައިރާންކުރުވަނިވި ކަމެއްވޭބާވައެވެ. .މިކަން ކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް الله މެސެޖެއް ނުފޮނުއްވާހެއްޔެވެ؟

‎‎މިކަން ކުރީ އިސްރާއީލުގެ ބައެކެވެ.

‎‎އަޚުންނާއި އުޚުތުން ނޭވެ! ކޮންމެ ފަހަރަކު މާތް ޤުރުއާން އަންދާލުމަކީ، މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ވޭނާއި ހިތާމައެއް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

‎މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ ޝިޢާރުތަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ އިތުރުން، މީގެއިން ދައްކައިދެނީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިން ޓޮލަރޭޓުނުވާކަން ކިތަންމެހާވެސް ބޮޑަކަށް ދައްކައިދެއެވެ.

‎އެތަކެއް މިފަދަ ތަސްވީރެއް އިންޓަނެޓްގައި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ބައެއް މީހުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާއިރު, މުސްލިމުންގެ މާތް ޤުރުއާން ފަދަ މުޤައްދަސް ފޮތްތައް އިސްރާއީލުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އަންދާލަމުންދެއެވެ.

‎ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހިތާ ހިތާ ސުވާލުކުރަމުން އައީ، ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނަށް އެ ފޮތްތައް އަނދާލުން ހުއްޓުވިދާނެތޯއެވެ. މީގެ ކުރު ޖަވާބަކީ އާނއެކޭ އެވެ.

‎ޤުރުއާނުގެ މި ވަކި ތަސްވީރު ފެނިފައިވާ މުސްލިމުން ހައިރާންވަނީ الله ގެ ޙަޟްރަތުން އެ މުޢުޖިޒާތް ފެނުމުންނެވެ . ޙަޤީޤަތުގައި މި ހާދިސާއިން މީހުން ސިއްސައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ހައިރާންކުރުވި ކަމަކީ ޤުރުއާން އަނދަމުން ދިޔައިރު ޤުރުއާންގެ ވަކި ޞޮފްޙާތަކަކާއި ހަމައަށް ދިއުމުން އަނދައިގެން ދިއުން ހުއްޓޭކަމެވެ. އެއީ ސޫރަތުލްބަޤަރާގެ އާޔަތްތަކެކެވެ.

‎އެކަމަކު الله ތަޢާލާ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ދެކެ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. އެމީހުން ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ޤުރުއާން އަމިއްލައަށް އަނދާ ހުރިހުރުން ހުއްޓުނެވެ.

ޤުރުއާން އަނދާ ހުއްޓުނު ހިސާބު

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. ފޮޓޯގައި ރަނގަޅަށް ބަލާލިޔަސް އެފެންނާނީ ބަގަރާ ސޫރަތުގެ 211 ނަންބަރު އާޔަތާއި ވީހިސާބެވެ. މިއާޔަތް ފެށެނީ ބަނީ އިސްރާއީލުގެ ދަރިންނާ މުޚާޠަބުކޮށް އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދުމުންނެވެ.

بيان ވެގެންހުރި ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ކިިތައް ކިތައް ކަންތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދެއްވާފައިވޭތޯ، ކަލޭގެފާނު إسـرآءيـل ގެދަރިންނާ سؤال ކުރައްވައި ބައްލަވާށެވެ! اللَّه ގެ نعمة އެމީހަކަށް ލިބުމަށްފަހު، އެ نعمة ބަދަލުކުރާ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه އީ، عقوبات ގަދަފަދަވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

~ ބަޤަސޫރަތް، 2:211

‎ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޤުރުއާނުގެ މި އާޔަތްތަކުގައި ވެސް الله އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް الله ގެ ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދޭން ކެރޭ މީހުންނަށް ހުރި ހަލާކާއި ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރެވެ.

‎މި އާޔަތަށް މިގޮތަށް މެދުވެރިވުމަކީ ބޮޑު މެސެޖެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ الله ގެ ޙަޟްރަތުން ހުރިހާ މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ނޫންބާއެވެ؟ މުޅި ކައުނުގައި ތިބި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް الله ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ނިޝާންތަކާއި މެސެޖުތައް ފޮނުއްވައެވެ.

‎ޤުރުއާނުގެ ފުރިހަމަ ފޮތެއްގެ ފުރިހަމައަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑުއަޑީގައި ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކޮށްފައިވަނިކޮށް ދާދިފަހުން ބަޔަކަށް ފެނިފައިވެއެވެ. އެމީހުން އެ ޤުރުއާން ހުޅުވާލުމުން ލިބުނީ ކުއްލި ޙައިރާންކަމެކެވެ. ފެނުނު މެސެޖާއި މެދުގައެވެ.

‎ސްކޫބާ ޑައިވިންގ އަށް ދެކުނު އެފްރިކާގައި ދިޔަ މިމީހުންނަށް ކަނޑުގެ އަޑިން އެ ޤުރުއާން އެގޮތަށް ފެނުން އެއީ ކިހިނަކުން މެދުވެރިވިކަމެއް ހެއްޔެވެ. ދޮން ނަސްލުގެ މިމީހާގެ ނަމަކީ އިއަން ހެގޭޓީ އެވެ.

ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ޤުރުއާން

‎ އޭނާ އަކީ މުސްލިމެއް އަދި މޮޅު ސްކޫބާ ޑައިވަރެކެވެ. އޭނާ ކަނޑުގެ އެތައް މީޓަރު އަޑިން ޑައިވްކުރަމުން ދިޔައިރު އެންމެ އަޑިން އެ ފެނުނީ ފޮތެއްކަން އޭނާއަށް ކަށަވަރުވިއެވެ.

‎އާދައިގެ ފޮތެއްހެން ހީވާ އެއްޗަކީ ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި ފޮތެއް ކަމަށް ވެގެން ދިޔައީ، އެ ފޮތް ކިޔަން އުޅުމުން އެ ޞަފްޙާ ސޫރަތު ނޫހު އަށް ފުރޮޅިފައި އޮތްތަން ފެނުމުންނެވެ. މި ބަސްތައް ޞަފްޙާއިން ފެންނަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. އަޅެފަހެ މީ އަޖައިބުކުރުވަނިކަމެއް ނޫންބާއެވެ.

ތިބާގެ ވެރި ރައްބުގެ ފަރާތުން އަދި ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަންނަނީ އަންނަނިވި އާޔައްތަކެވެ.

‎މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ހިތުގައި އުފެދެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވަކި އާޔަތެއް މިފަދަ ގޮތަކަށް ފެންނަން ޖެހުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ދެން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަކި ޤުރުއާން ފެނުނުއިރު ހާމާއަށް ހުޅުވާފައި އޮތީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެ ސްކޫބާ ޑައިވަރު ކިޔަން އިންތިޒާރު ކުރަނީ ކަމަށް ވެދާނެހެއްޔެވެ؟

އާދެ، އެއާޔަތްތަކުން އެނގެނީ ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ނަތީޖާއާއި الله ގެ ކިބައިން މާފުކުރުމާއި ރަޙްމަތް ނުއެދިއްޖެނަމަ ވާނެގޮތެވެ.

‎ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. الله ސިފަކުރައްވަނީ ދަތިތަކާއި އުނދަނގޫތައް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހުނު ނަބިއްޔުންގެ ވާހަކައެވެ. އެހެންމެ الله ގެ އެހީތެރިކަމާއި މަދަދަށް އެދުނު އީމާންތެރި މުއުމިނުންނަށް އެކަންކަމުން އަރައިގަނެވުނު ވާހަކައެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ ސަޙާބީންނަށް ހަނދާންކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. އެއީ ހަމަ ކުރީގެ ކުރީގެ އުއްމަތަށް މެދުވެރިވެރިފަދައިން މި އުއްމަތަށް ވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ الله ގެ ވާގިފުޅަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ހަމަ އެކަނި މަދަދު ދެއްވާ ފަރާތަކީ الله ކަމެވެ.

އަދި ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންގެ ކުރީގެ (އުއްމަތްތަކުގެ) މީހުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ (އީމާންކަމުގައި) ތެދުވެރިވި މީހުން، ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ދޮގުވެރިންވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ.

~ ޤުރުއާން 29:3

‎މިފަދަ އިމްތިޙާނުތަކާއި ޙާދިސާތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިއްމު ބައެއްކަން ހަނދުމަކޮށްދޭ ކަންކަމަކަށް ވާއިރު އެކަމުގެ ތެރެއިން الله އީމާންތެރިކަމުގައި އިޚްލާޞްތެރި މީހުންނާއި އީމާންތެރިކަން ނެތް މީހުން އެކަލާނގެ ތަފާތު ކުރައްވައި ވަކިކުރައްވައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ الله އަށް އީމާންވުމަކީ الله ގެ ޙިކުމަތާ އެއްގޮތަށް الله ގެ ވާގިފުޅު ކައިރިވެފައިވާ ކަމާއި އެ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ވާޞިލް ވަގުތަށް ވާޞިލްވާނެކަން އެނގުމެވެ.

‎އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަކޮށް އަބަދުވެސް ހިދާޔަތުގެ ހަގީގީ މަގުގައި ދެމިތިބުމުގެ ތަޢްފީޤް الله އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ.

‎ލޮބުވެތި މުސްލިމުން, އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ އުއްމަތުން އުނގަންނައިދޭ ރީތި ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅުތަކެއްވެ. މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ދަސްކޮށްދީފައިވަނީ الله އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގައި ބިންވަޅުނެގިފައިވަނީ، އެ ބޭކަލުންނަކީ ކެތްތެރިކަމާއި މާފު ދިނުމުގައި ދެމިތިއްބެވި ބޭކަލުންކަމެވެ.

‎މުޙައްމަދު ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މުސްލިމުންނަށް އަންގަވާނީ ރަޙްމަތާއި އޯގާތެރިކަން ދައްކައި، އެމީހުންނަށް ޙައްޤު ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް މަޙްރޫމްކޮށް އެއްކިބާ ނުކުރުމަށެވެ.

‎އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.

  • 123
  • 321
  • 4555
  1. test
  2. no test
  3. ongoing
ޓެގްސް: އިޒްރޭލް ކީރިތި ޤުރުއާން އިސްލާމީ ދުނިޔެ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.