ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް އައްޑޫގައި

ހިތަދޫގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން |އިތުރު ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި