އައްޑޫގައި މިވަޤުތު ކުރިއަށްދާ ސްކޫލްތަކުގެ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ކުޅިވަރު

އެތްލެޓިކްސް: ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި އިޖުތިމާއީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ މުޙިއްމު ކުޅިވަރެއް

ދާނިޝް - އައްޑޫ އަތޮޅު | 14 ފެބުރުއަރީ 2024 , ބުދަ 08:40   591

އެތުލެޓިކްސް އަކީ ވާދަވެރި ދުވުމާއި، ފުންމާލުމާއި، އުކާލުމާއި، ހިނގާލުން ފަދަ ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކުގެ ގްރޫޕެކެވެ.

މުބާރާތްތަކުގެ ސާދާކަމާއި، އަގުބޮޑު ސާމާނެއްގެ ބޭނުންނުކޮށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭތީ އާއި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭތީ، އެތުލެޓިކްސް އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ އާންމު އަދި އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް ކުޅިވަރަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

އީސާގެފާނުގެ 700 އަހަރަށްވުރެ ކުރިން ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފްވި މި ކުޅިވަރަކީ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ވެސް މަޤްބޫލުކުޅިވަރަކަށް ވިއެވެ. މިއަދު އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ޚާއްޞަ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތެއް ވެސް އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ.

ޖިސްމާނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ އެތުލެޓިކްސްއަކީ ހަމައެކަނި ރަން ވަނަ ތަކެއް ހޯދުމުގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ އަދި އިޖުތިމާއީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހޯދުމުގެ ދޮރެކެވެ.

ޓީމް އިވެންޓްތަކާއި ވަކި ވަކި އެތްލީޓުންގެ އިވެންޓްތައް ހިމެނޭ އެތުލެޓިކްސްގެ ހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ޓްރެކް ނުވަތަ ދަނޑުން ބޭރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެއެވެ.

އެތްލެޓިކްސް އިން ލިބޭ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި:

ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް :

އެތުލެޓިކްސްގެ އެންމެ ސާފު ފައިދާއަކީ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް އިތުރުކުރުމެވެ. އެތުލެޓިކް ހަރަކާތްތަކުގައި ގަވާއިދުން ބައިވެރިވުމަކީ ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއަރުވައި، މަސްތަކުގެ ހަރުދަނާކަމާއި ކެތްތެރިކަން ނުވަތަ ސްޓެމިނާ އިތުރުކޮށް، ފްލެކްސިބިލިޓީ އިތުރުކޮށް، ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ދުޅަހެޔޮކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. މި ޖިސްމާނީ ކުރިއެރުންތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ހަކުރު ބައްޔާއި އޮބެސިޓީ ފަދަ ދާއިމީ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެ އެވެ.

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން:

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިވުމުގައި އެތުލެޓިކްސް އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. ޖިސްމާނީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ހަށިގަނޑުގެ ގުދުރަތީ މޫޑް ލިފްޓް، އެންޑޯފިންސް ދޫކޮށް، ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އިހުސާސް ކުރިއަރުވައި، ސްޓްރެސް އާއި އެންޒައިޓީ ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، ކުޅިވަރުގައި ބޭނުންވާ ޑިސިޕްލިން އާއި ފޯކަސްގެ ސަބަބުން ތޫނުފިލިކަން ރަނގަޅުވެ، ނިދުމުގެ ވައްޓަފާޅި ރަނގަޅުވެ، ކޮގްނިޓިވް ފަންކްޝަން އިތުރުކޮށްދެ އެވެ.

ޓީމްވޯކް އެންޑް ސޯޝަލް ސްކިލްސް:

އެތުލެޓިކްސްގެ މުހިންމު އަސާސެއް ކަމަށްވާ ޓީމް ސްޕޯޓްސް އަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިޖުތިމާއީ ހުނަރާއި ޓީމްވޯކް ކުރިއެރުވުމެވެ. އެތުލީޓުން ދަސްކުރަނީ އެއްބާރުލުމާއި ހަރުދަނާ މުވާސަލާތާއި، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ. މި ތަޖުރިބާތައް ކުޅުމުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުން ތަރުޖަމާވެ، ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ހަރުދަނާ ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރުމުގައި މި ކުޅިވަރުން އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ޑިސިޕްލިން އެންޑް ގޯލް ސެޓިން:

އެތުލެޓިކްސްއަކީ ފަރުދުންގެ ކިބައިގައި ޑިސިޕްލިން އާއި ހަރުދަނާކަމުގެ އިހުސާސްތައް އުފައްދައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ފަރުދީ އަދި ޓީމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތާއި ސާބިތުކަން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެތުލެޓިކްސް ގެ ޒަރިއްޔާއިން އުފެދޭ މި ސިފަތަކަކީ ތައުލީމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް ބާރުފޯރުވާ ސިފަތަކެކެވެ.

ކެރެކްޓާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް:

އެތުލެޓިކްސްއަކީ ކެރެކްޓާ ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ހިއްވަރާއި އާއި ކުޅިވަރުގެ މުހިންމުކަން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މޮޅުވުމާއި ބަލިތަކާ ކުރިމަތިލާން ދަސްކުރުމާއި، ޒިންމާ ޤަބޫލުކުރުމާއި، ވާދަވެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން އެއީ އެތުލީޓެއްގެ ސިފަތަކުގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެކެވެ.

އުމުރަށް ދެމިގެންދާ ދުޅަހެޔޮ އާދަތައް:

ކުޑައިރުއްސުރެ އެތުލެޓިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އުމުރު ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެ ދުޅަހެޔޮ އާދަތައް ގާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި، އެކަށީގެންވާ ނިއުޓްރިޝަން އާއި އެތުލެޓިކްސް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ދަސްކުރާ ބެލެންސް ލައިފްސްޓައިލްގެ އަސާސްތަކުގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި އަދި ހަރަކާތްތެރި ޒުވާން ހަޔާތެއް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރި ވެދެއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ބިލްޑިން:

އެތުލެޓިކްސް އިން މުޖުތަމައުތައް ބަދަހިކުރުވާ ކަމީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ރަށު ފެންވަރުގައްޔާއި، އަތޮޅި ފެންވަރުގައްޔާއި، ސްކޫލް ފެންވަރު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައްޔާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އެތްލްޓިކްސް މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. މި މުބާރާތް ތަކަކީ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހުންނަ ސަގާފީ ގޮތުންނާއި ބަހުރުވައިގެ ގޮތުން ހުންނަ ތަފާތުތައް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ދަސްވެދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އެތުލެޓިކްސް ގެ ޒަރިއްޔާއިން އުފެދޭ އެކުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ ރޫހު އާލާވެ، އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ރަނގަޅު މުއާމަލާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބެ އެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ސްޓްރެސްއާ ގުޅުންހުރި ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާ މި ދުނިޔޭގައި އެތުލެޓިކްސްގެ ފައިދާ ތައް ފާހަގަކުރެވެނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތާއި ހޯލިސްޓިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އަލިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މުބާރާތްތަކުގައި ދައްކާލާ ޖިސްމާނީ ހުނަރުގެ ބޭރުން އެތުލެޓިކްސްއަކީ ނަފްސާނީ ހަރުދަނާކަމާއި އިޖުތިމާއީ ހުނަރުތަކާއި ފުރިހަމަ އަދި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގެ ބިންގާ އެޅުމެވެ. ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ވާސިލުވުމަށް އެދޭ ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ ހަމައެކަނި ޖިސްމާނީ ޙަރަކާތްތަކުގެ އުފާވެރިކަން ހޯދަން އެދުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އެތުލެޓިކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުރާ ދަތުރަކީ، އެތްލީޓަކަށް "ފިނިޝިން ލައިން" އަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާ ދެމެހެއްޓެނިވި ފައިދާތަކާއެކު ކުރެވޭ ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާ އެކެވެ.

ޓެގްސް: އެތްލެޓިކްސް އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ ކުޅިވަރު އިވެންޓްތައް އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް އައްޑޫ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.